مقالات

بررسی تأثیرسقف شیشه ای برکاهش فرصت توانمندی با نقش میانجی خودناتوان انگاری و جامعه پذیری ناتوانی در میان کارکنان ستادی شرکت آب و فاضلاب خوزستان

آنا شهنی منصوری  ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
بررسی تأثیرسقف شیشه ای برکاهش فرصت توانمندی با نقش میانجی خودناتوان انگاری و جامعه پذیری ناتوانی در میان کارکنان ستادی شرکت آب و فاضلاب خوزستان
تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی تأثیر سقف شیشه ای بر فرصت توانمندی با نقش میانجی جامعه پذیری ناتوانی و خودناتوان انگاری کارکنان آب و فاضلاب خوزستان انجام گرفته است. جامعه آماری کارکنان آب و فاضلاب خوزستان بوده که تعداد آن ها 504 نفر می‌باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران 218 نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده که توسط نظر جمعی از اساتید دانشگاه شوشتر روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین میزان پایایی ابزار اندازه گیری نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است. بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS ، آزمون همبستگی پیرسون، و معادلات ساختاری انجام شد. نتایج به دست آمده بیانگر آنست که بارعاملی همبستگی قدرت رابطه میان متغیر سقف شیشه ای و جامعه پذیری ناتوانی برابر 782/0 محاسبه شده است که نشان می‌دهد میزان تأثیر قوی و مطلوب است و مقدار آماره t آزمون نیز 322/15 به دست آمد که نشان می‌دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت جامعه پذیری ناتوانی و خودناتوان انگاری کارکنان، رابطه میان سقف شیشه ای و فرصت توانمندی را میانجی‌گری می‌کند.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۱ مرداد ۱۴۰۰