سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

مقالات

شناسایی و اندازه گیری میزان حذف سموم کلره در تصفیه خانه آب شهید باوی آبادان

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
شناسایی و اندازه گیری میزان حذف سموم کلره در تصفیه خانه آب شهید باوی آبادان
آفت کش های ارگانو کلر (Organochlorine pesticides) دسته ای از مواد سمی هستند که مهمترین ویژگی آنها تجمع پذیری در محیط بوده و اثر بسیار قوی بر سیستم اعصاب مرکزی حشرات دارند. اگر سموم کلره آلی موجود در چربی بدن به حد بالایی برسد، هنگامی که در دوره های کمبود غذا چربی ها شکسته می شوند مواد شیمیایی به حد کافی به درون خون رهاسازی می شود که می تواند سبب مسمومیت و حتی مرگ انسان یا موجودات دیگر گردد. در این تحقیق به بررسی و شناسایی سموم کلره، شامل هپتاکلر، دیلدرین، اندرین و متوکسی کلر، در تصفیه خانه آب شهید باوی آبادان و تاثیرفرایند تصفیه خانه در حذف سموم مذکور پرداخته می شود بدین ترتیب که از آب ورودی تصفیه خانه، یک مرحله میانی(بعد از ته نشینی)، و خروجی تصفیه خانه ، نمونه برداری انجام شده و میزان سموم کلره در هر مرحله اندازه گیری می شود. بازه زمانی نمونه برداری شهریور، مهر و آبان 1397 می باشد. به منظور شناسایی و تعیین میزان سموم مورد مطالعه از دستگاه GC-MS شرکت سازنده agilent 7890 ساخت کشور آمریکا استفاده شد. براساس نتایج این تحقیق، مقادیر جزئی سموم هپتاکلر، دیلدرین، اندرین و متوکسی کلر در آب خام تصفیه خانه شناسایی شد و با اندازه گیری های انجام شده مشخص شد که هپتاکلر100% ، دیلدرین100% ، اندرین93.64% ،و متوکسی کلر 85% توسط فرایند تصفیه خانه حذف شدند و مقادیر باقی مانده سموم ، بسیار پایین تر از حد استاندارد بوده است. این امر نشاندهنده کارامدی تصفیه خانه مذکور می باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.